Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Skontaktuj się z nami.
+48 55 649-11-44

Statut Stowarzyszenia

Elbląg 2012

 

STATUT

phpiflc3bSTOWARZYSZENIA
„SZANSA NA ROZWÓJ”

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą : Stowarzyszenie „Szansa na Rozwój ”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 1989 r. .Nr.20, poz.104 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 r., Nr 96, pozycja 874), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 875), ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) i niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści : Stowarzyszenie „Szansa na Rozwój.
 2. Stowarzyszenie może ustalać własne odznaki, medale, wyróżnienia i nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór ustali zebranie.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz współtworzyć i przystępować do innych struktur organizacyjnych.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5

Celami Stowarzyszenia są :

 1. Inicjowanie, wspieranie oraz zachęcanie społeczności do działań na rzecz rozwoju społecznego.
 2. Udzielanie zintegrowanej pomocy specjalistycznej rodzinom i osobom będącym w sytuacji kryzysowej.
 3. Zapobieganie nasilaniu się zjawisk dysfunkcji społecznych w rodzinie.
 4. Wspomaganie rodziny w profilaktyce zdrowotnej i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin (współuzależnionych).
 5. Krzewienie wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych, szczególnie w dziedzinie profilaktyki .
 6. Prowadzenie działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów.
 7. Krzewienie kultury.
 8. Działanie na rzecz minimalizacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, szeroko pojętej profilaktyki.
 9. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i minimalizacji bezrobocia, zapobieganie patologiom społecznym.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działań profilaktyczno – resocjalizacyjnych instytucji do tego powołanych, m.in. kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, oświaty.
 2. Prowadzenie doradztwa w zakresie inicjatyw edukacyjnych, społecznych i gospodarczych.
 3. Udzielanie porad i konsultacji osobom oraz rodzinom potrzebującym.
 4. Prowadzenie rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem działań profilaktyczno – resocjalizacyjnych.
 5. Realizacja programów pomocowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 6. Tworzenie lokalnych struktur na rzecz przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym.
 7. Organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form wsparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocowych i terapeutycznych.
 8. Inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi do kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy, środowisku i rodzinie.
 9. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i profilaktycznych oraz inne działania na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu.
 10. Współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie akcji charytatywnych i kwest z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia i innych organizacji pozarządowych.
 12. Prowadzenie innych działań w zakresie dobroczynności a także wspieranie kultu religijnego.
 13. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.
 14. Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.
 15. Podejmować wszelkiego rodzaju działań, zmierzających do likwidacji barier funkcjonalnych inwalidów i ich integracji społecznej.

§ 7

Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Dochód z działalności służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Statut Stowarzyszenia obowiązuje wszystkich jego członków.
 4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki określone niniejszym Statutem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących członków wspierających i honorowych.
 5. Członkowie zwyczajni i honorowi mogą działać wyłącznie osobiście.
 6. Członkowie wspierający działają poprzez swoje organy lub przez pełnomocników.
 7. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 11

 1. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest :
  1. Akceptacja celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
  3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
  4. Złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Członkiem wspierającym może być każda organizacja działająca zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub materialną. Organizacja taka działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej jednego pełnoprawnego członka Stowarzyszenia.
 4. Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo :

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania opinii, wniosków pod adresem Stowarzyszenia.
 3. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z urządzeń i brania udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystania – w uzasadnionych przypadkach – z pomocy Stowarzyszenia.
 6. Zgłaszania władzom Stowarzyszenia inicjatyw w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do :

 1. Przestrzegania statutu.
 2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. Realizacji przypisanych zadań wynikających z celów statutowych.
 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
 5. Godnego reprezentowania Stowarzyszenie na zewnątrz i zachowywania koleżeńskiej postawy.

§ 14

Warunkiem uzyskania członkostwa wspierającego Stowarzyszenia jest:

 1. Przedłożenie deklaracji działań na rzecz Stowarzyszenia dla realizacji jego celów, obejmującej zasady i plan tych działań.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego.
 3. Deklaracja jest podstawą obowiązków członka wspierającego względem Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający może uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia poprzez swojego przedstawiciela lub pełnomocnika.
 5. Członek wspierający może być wykluczony ze Stowarzyszenia, w szczególności w razie sprzeniewierzenia się swoim zobowiązaniom wynikającym ze złożonej deklaracji.

§ 15

Członkostwo honorowe :

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego jest posiadanie istotnych zasług w pracy dla Stowarzyszenia lub społeczności lokalnej w zakresie odpowiadającym celom Stowarzyszenia.
 2. Honorowe członkostwo nadaje Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto może prezentować swe zapatrywania w każdym czasie w trakcie obrad władz Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie wchodzą w skład władz Stowarzyszenia.

§ 17

Utrata członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje w skutek :

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez pisemne oświadczenie złożone Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich w kolejnych dwóch latach lub innych zobowiązań.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
 4. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pełnienia praw publicznych.
 5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 6. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 18

Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić z powodu :

 1. Rażącego naruszenia Statutu, uchwał lub innych aktów organizacyjnych ustanowionych dla Stowarzyszenia
 2. Braku działań dla realizacji celów Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę.

§ 19

 1. Uchwałę w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa.
 2. Odpis uchwały o wykluczeniu, zawierający pouczenie o trybie odwołania od uchwały, doręcza się wykluczonemu członkowi w formie pisemnej.
 3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje – w ciągu 14 dni od jej doręczenia odwołanie do Zebrania, które na najbliższym posiedzeniu rozstrzyga w przedmiocie odwołania.
 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 5. Do czasu rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania, odwołujący zostaje zawieszony w prawach członka.
 6. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może wnosić o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia wykluczenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja władz naczelnych trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy jest uzupełniany poprzez kooptację na nie obsadzone stanowisko, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Walne Zebranie Członków może uchwalić przeprowadzenie głosowania tajnego.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
3. Władze Stowarzyszenia mogą ustanowić dla siebie regulaminy organizacji pracy.

Walne Zebranie Członków

§ 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym
Zebraniu Członków udział biorą :
1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym.

§ 25
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Prezesa w razie okoliczności uzasadnionych prawidłowym działaniem Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W przypadku nie zebrania się w wyznaczonym terminie przynajmniej połowy
członków Prezes zwołuje Zebranie ponownie w najbliższym możliwym czasie.
4. Na Zebraniu zwołanym w drugim terminie uchwały mogą zapadać
w obecności mniejszej niż połowa ogólnej liczby członków.

§ 26
Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Prezes na podstawie :

1. Uchwały Zarządu, obejmującej propozycję terminu odbycia Zebrania,
porządku jego obrad oraz uzasadnienie.
2. Pisemnego wniosku co najmniej 7 członków Stowarzyszenia
obejmującego propozycję terminu odbycia Zebrania, porządku jego obrad
oraz uzasadnienie przedłożonego Prezesowi wniosku.
3. Nadzwyczajne Zebranie może być zwołane w każdej sprawie uznanej
przez Zarząd za ważną.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w terminie
jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować
w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 27
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku.
2. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad.
3. Obradami kieruje Prezydium w składzie zgłoszonym w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia .
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i kierowniczym
Stowarzyszenia.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu,
w tym jego Prezes lub Wiceprezes. Dotyczy to także zaciągania zobowiązań majątkowych.
3. Zarząd składa się z trzech członków.
4. Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa i Wiceprezesa.

5. Zarząd konstytuuje się w głosowaniu jawnym niezwłocznie po jego wyborze.

§ 30
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych
programów działania i uchwał Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie uprawnień przyznanych
przez Walne Zebranie Członków.
4. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
5. Sporządzanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań ze swojej
działalności.
6. Sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych.
7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w zakresie skreśleń, wykluczeń i przyjęć w poczet
członków Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań, których wartość
przekracza kwotę określoną uchwałą Zebrania.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
14. Powoływanie zespołów problemowych.

§ 31
1. Zarząd pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
2. Zwoływanie posiedzeń zwykłych odbywa się przez pisemne lub elektroniczne
powiadomienie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, zaś posiedzeń
nadzwyczajnych elektronicznie lub ustnie z wyprzedzeniem co najmniej
jednodniowym.
3. W szczególnych przypadkach, jednomyślną uchwałą pełnego składu Komisji Rewizyjnej członek Zarządu może być zawieszony w swych funkcjach. Wówczas, w okresie nie dłuższym niż 30 dni Komisja Rewizyjna zwołuje
Zebranie, które odwołuje członka Zarządu lub przywraca go do pełnienia funkcji.

§ 32
1. Prezes jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia uprawnionym do jego reprezentowania na zewnątrz.

§ 33
Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1. Podstawowym zadaniem Prezesa jest kierowanie pracą Zarządu, organizowanie
działalności Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu oraz
reprezentowanie Stowarzyszenia.
2. Zawieranie porozumień z innymi organizacjami oraz podpisywanie
dokumentów o współpracy lub dokumentów akcesyjnych w wykonaniu uchwał
Zebrania.
3. Opracowywanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie
na Walnym Zebraniu Członków.
4. Sporządzanie corocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz
przedstawianie ich na Zebraniu Członków.
5. Coroczne przedstawianie Zebraniu bilansu i sprawozdania finansowego.
6. Prezes podejmuje rozstrzygnięcia w formie decyzji. Podjęte decyzje wpisuje
„Rejestru Decyzji”.

§ 34
1. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes.
3. Wiceprezes wspiera w działaniach statutowych Prezesa.
4. Wiceprezes w porozumieniu z Prezesem może reprezentować Stowarzyszenie
na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

§ 35
1. Komisja Rewizyjna jest dwuosobowym organem kontroli wewnętrznej,
powołanym przez Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej
kontroli nad prawidłowością działalności Stowarzyszenia i jego władz.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zwołanym przez Prezesa
nie później niż w ciągu 14 dni od jej wyboru członkowie Komisji wybierają
ze swego grona przewodniczącego i przyjmują program pracy.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej w każdym czasie mają nieograniczony dostęp
do wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego tej
Komisji.
6. Komisja Rewizyjna składa Zebraniu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych,
Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Prezesa o zwołanie
nadzwyczajnego Zebrania. Wniosek ten Prezes realizuje najpóźniej w ciągu 30
dni od daty złożenia.

§ 36
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej ponadto należy:
1. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
2. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Występowanie z wnioskiem o udzielenie (lub odmowę) absolutorium Władzom Stowarzyszenia.
4. Czynny udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.

Majątek Stowarzyszenia

§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, dotacje, zapisy, spadki.
3. Wpływy z działalności statutowej (dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami).
4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 38
Zabrania się :
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 39
1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia spadek przyjmowany jest tylko wówczas, gdy stan czynny masy spadkowej znacznie przewyższa długi spadkowe.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do przyjmowania darowizn.
3. Środki pieniężne należące do majątku Stowarzyszenia przechowuje się na
rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 40
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu wymagają uchwały Zebrania
podjętej większością 2/3 ważnie oddanych
głosów w obecności więcej niż połowy liczby członków.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 nie mogą być podjęte na tym samym
Zebraniu, na którym zostały zgłoszone wnioski w sprawie ich podjęcia.

§ 41
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
2. Uchwała Zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa powołanie
i zasady działania komisji likwidacyjnej oraz wytyczne w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku , pozostałego po spłacie długów Stowarzyszenia, na cel który powinien być zgodny z ideą Stowarzyszenia.
3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą członkowie Zarządu.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia są przetwarzane zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997r., Nr 133 poz.883).
§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz przepisy innych właściwych ustaw.